•   info@emhaco.com
  •   021-33159174-5
کاغذ خردکن رشته ای

کاغذ خردکن رشته ای

کاغذ خردکن رشته ای
دستگاه کاغذ خردکن رشته ای مناسب برای کاربران خانگی و اداره های کوچک با حداکثر سه کاربر مناسب می باشد. سایزهای استاندارد برای دهانه ورود کاغذ خردکن رشته ای کاغذ تا رقم ۸.۷۵ اینچ  که حداکثر ۲۲۲ میلی متر است در نظر گرفته شده است.

کاغذ خردکن پودری
دستگاه کاغذ خردکن پودری مناسب برای سازمان های دولتی، شرکت ها، و افراد خصوصی که مدارک بسیار مهمی برای از بین بردن دارند می باشند. تعداد کاربران برای این قبیل کاغذخردکن ها حداقل ۱۰ کاربر می باشد و سایزهای استاندارد برای دهانه ورود کاغذ از رقم ۹ تا ۱۱ اینچ که ۲۲۸ تا ۲۸۰ میلی مترمی باشد برای کاربران صنعتی و حرفه ای و بیشتر از ۱۵ اینچ که حدودا ۴۰۰ میلی متر است برای کاربران خاص در نظر گرفته می شود.